0 Câu hỏi: Chế độ xem cụ thể của Oracle - Làm mới nhanh và ở đâu

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

tôi có MV có mã:

select id, name, flag from remote_table@dblink where flag = 1

nó hoạt động, nhưng nếu tôi muốn lấy cột cờ từ bảng cục bộ - chế độ xem trả về lỗi SQL phức tạp "không thể tạo chế độ xem được vật chất hóa nhanh từ truy vấn phức tạp":

    select id, name, flag from remote_table@dblink 
    where flag = (select val from local_table where id = 10)

Làm cách nào để hoàn thành giới hạn bản ghi dựa trên giá trị từ cơ sở dữ liệu? Để chế độ xem có thể được tạo ở chế độ nhanh?

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây