0 Câu hỏi: Có nguồn nào để tìm hiểu cách làm việc với MVP và Room trong Android không?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi có API lấy dữ liệu phim tôi cần lưu trữ dữ liệu để hiển thị khi ứng dụng ngoại tuyến và sử dụng MVP

    
- 2
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây