1 Câu hỏi: Giao diện người dùng vênh với swagger.yaml trong SpringBoot

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Chúng tôi có Api SpringBoot (phiên bản 1.5.12) với springfox-swagger2 và springfox-swagger-ui (phiên bản 2.9.2)

@EnableSwagger2
public class Application extends SpringBootServletInitializer {
  @Bean
  public Docket swagger() {
    return new Docket(SWAGGER_2)
      .select()
      .apis(RequestHandlerSelectors.any())
      .paths(PathSelectors.any())
      .build();
  }

Tôi có thể thấy Giao diện người dùng Swagger tại http: //localhost: 8080 /swagger-ui.html

Làm cách nào tôi có thể định cấu hình swagger-ui để đọc tệp cấu hình swagger.yaml /json của tôi để tạo tự động? Tôi đã thử một vài cấu hình mà không thành công.

    
1
1 Câu trả lời                              1                         
. SwaggerResourcesProvider

Sau đó, trên Giao diện người dùng Swagger, bạn sẽ có thể chọn thông số kỹ thuật từ json của mình (có tên là @Primary tại đây) như sau:

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

    
3
2019-05-08 17: 15: 32Z
swagger.json
nguồn đặt đây