1 Những tiện ích mở rộng Visual Studio Code nào thêm các tùy chọn / biểu tượng này vào thanh bên?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
. Mã Visual Studio:

Nó trông giống như một phần mở rộng git, nhưng đó là phần mở rộng nào? Tôi muốn dùng thử ...

Còn cái này thì sao?

nguồn đặt đây