0 Câu hỏi: Làm thế nào chúng ta có thể tìm thấy giới hạn trên và dưới của Spearman Correlation

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
Hàm

[R, P, RLO, RUP] = Corrcoef (a, b, 'alpha', 0,05) được sử dụng cho hệ số tương quan pearson, làm thế nào để tìm giới hạn trên và dưới cho hệ số tương quan spearman?

    
0
  1. Xin chào mừng, vui lòng dành chút thời gian để đọc: Cách tạo Tối thiểu , Hoàn thành và ví dụ có thể kiểm chứng
    2019-05-08 17: 24: 39Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây