0 Câu hỏi: Thanh công cụ không hiển thị sau khi cài đặt chủ đề máy tính xách tay jupyter

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tên thanh công cụ và sổ ghi chép không hiển thị khi tôi gọi và tải các chủ đề từ sổ ghi chép.

Tôi đã sử dụng các mục sau trong một ô mã: -T

Chủ đề thay đổi nhưng tên thanh công cụ và sổ ghi chép không xuất hiện. Ngay cả khi sử dụng Toggle Header và Toggle Name từ chế độ xem trong thanh menu cũng không có hiệu lực.

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
-N
nguồn đặt đây