0 Câu hỏi: plugin bootstrap-bảng Hiển thị Hộp kiểm tùy chỉnh Bootstrap trong danh sách thả xuống chọn cột

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đã sử dụng plugin bootstrap-bảng và tôi muốn thả xuống lựa chọn cột để có kiểu hộp kiểm tùy chỉnh bootstrap.

Có ai biết cách làm điều này không hoặc tôi sẽ phải viết phần mở rộng của riêng mình cho plugin?

Ví dụ tôi đã tạo bằng cách sửa đổi trực tiếp bootstrap-table.js: lựa chọn cột với hộp kiểm tùy chỉnh bootstrap

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây