0 Câu hỏi: Biểu đồ - Làm thế nào để thực thi không gian / phần đệm bên trong biểu đồ?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Hãy xem xét những điều sau:

Các giá trị tối đa của biểu đồ ở bên phải đang đạt đến đỉnh của biểu đồ. Làm cách nào chúng tôi có thể đảm bảo một số lề giữa các giá trị tối đa và giới hạn của biểu đồ như ở bên trái?

Tôi đã thử một vài thứ. Lưu ý rằng tôi hiện có: yAxes: [{ display: false }] bộ.

0
0 Câu trả lời                              0                         
layout
nguồn đặt đây