1 Câu hỏi: Làm thế nào tôi có thể gọi với người đưa thư một pod?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi sẽ gọi po của mình bằng người đưa thư, nhưng tôi không có url như vậy. tôi chạy pod của mình với cái yaml này:

apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
 name: mongo-db
spec:
 volumes:
 - name: mongodb-pod
  hostPath:
   path: /tmp/mongodb
 containers:
 - image: bitnami/mongodb:latest
  name: mongodb
  ports:
  - containerPort: 27017
   protocol: TCP
    
0
1 Câu trả lời                              1                         

ví dụ tên mẫu của bạn là test.yml bạn nên chạy

kubectl create -f test.yml --v=8

và bạn có thể thấy cơ thể yêu cầu của mình và xem mọi thứ và đặt chúng vào người đưa thư và thưởng thức nó.     

0
2019-05-08 19: 18: 34Z
nguồn đặt đây