0 Câu hỏi: vấn đề python với việc nhập bằng eval ()

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang cố gắng nhập một mô-đun từ các biến khác nhau bằng eval, nhưng bây giờ tôi không biết tại sao nó không hoạt động.

nameImport = 'essai'
eval('from '+nameImport +' import *')

Lỗi:

from keyboard import *
    ^
SyntaxError: invalid syntax
    
0
 1. Chỉ cần nhập mô-đun và eval (module.WHAT_YOU_WANT)
  2019-05-08 15: 50: 21Z
 2. eval đánh giá biểu thức, không phải câu lệnh, đó là những gì from essai import * là. Bạn có thể sử dụng exec, nhưng có lẽ tốt hơn là sử dụng importlib.import_module.
  2019-05-08 15: 53: 41Z
 3. Phân biệt @chepner: sử dụng importlib thay thế; eval thật đáng sợ.
  2019-05-09 16: 43: 44Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây