0 Câu hỏi: Theo dõi mặt trời với Raspberry LDR và ​​động cơ bước [đóng]

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

tôi đang xây dựng trình theo dõi năng lượng mặt trời bằng trục kép Raspberry Pi, 4 LDR, ADS1115 và hai động cơ bước, có mã nào tôi có thể sử dụng không?

    
- 5
  1. Vui lòng xem lại hướng dẫn của Stack Overflow về cách đặt câu hỏi: stackoverflow .com /trợ giúp /cách hỏi
    2019-05-08 15: 57: 03Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây