1 Câu hỏi: Docker exec pipe Không có tập tin hoặc thư mục như vậy

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Vì một số lý do, > không tìm thấy tệp test.txt, nhưng ls là.

$ docker exec mycont ls /headless/Desktop
test.txt
$ docker exec mycont ls /headless/Desktop > /headless/Desktop/test.txt
-bash: /headless/Desktop/test.txt: No such file or directory
    
0
1 Câu trả lời                              1                         
docker exec mycont bash -c "ls /headless/Desktop > /headless/Desktop/test.txt"

Bạn muốn docker tìm tệp trong vùng chứa, không phải trên máy chủ

    
1
2019-05-08 15: 52: 15Z
nguồn đặt đây