1 Câu hỏi: GMPy - kiểm tra loại trong python C-api

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang cố gắng hiểu cách nhập kiểm tra bằng python C-api.

Để đạt được điều này, tôi đang nghiên cứu mã nguồn của GMPy , nơi họ kiểm tra nếu đối số đến một hàm là một số nguyên sử dụng macro IS_INTEGER (x) , chính nó được xác định dựa trên chức năng PyInt_Check .

Tuy nhiên, tôi đã thử grep "PyInt_Check" -r và tôi không thể tìm định nghĩa của "PyInt_Check" trong mã nguồn.

Tôi đang làm gì sai? Không nên định nghĩa PyInt_Check trên thư mục GMPy?

Cảm ơn!

    
0
  1. Có thể nó nằm trong một tiêu đề mà GMPy sử dụng thay thế?
    2019-05-08 17: 17: 02Z
1 Câu trả lời                              1                         

PyInt_Check là một phần của python c-api và bạn sẽ thấy nó được khai báo trong bản sao python.h của bạn. Bạn có thể đọc chi tiết trực tuyến https: //docs.python. org /2.7 /c-api /int.html # c.PyInt_Check

    
1
2019-05-08 21: 37: 12Z
nguồn đặt đây