0 Câu hỏi: Tự động thanh toán trên iOS - Dẫn đầu tồn tại ngay cả sau khi bỏ chọn Vùng an toàn

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang làm việc trên một tệp tùy chỉnh xib. Trong đó, tôi có UILabel mà tôi đã căn chỉnh với lề đầu và sau đó đặt lề trái của giám sát (chính ô) thành 0. Ngay cả khi đó, có UILayoutGuide khi tôi kiểm tra trình gỡ lỗi xem.

Đây là thiết lập của tôi:

Nhãn được đề cập là nhãn có văn bản Lorem Ipsum

Điều này được đặt để căn chỉnh bên trái với lề đầu của ô

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

Sau đó, lề của ô được đặt thành 0 ở tất cả các phía ngoại trừ phía dưới. Cài đặt dưới cùng được tôn trọng, nhưng không phải là bên trái. Tôi đang thiếu gì ở đây? Tôi cũng đã thiết lập chế độ xem để không sử dụng bố cục an toàn.

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây