0 Câu hỏi: Ánh xạ dữ liệu vào hoverData tùy chỉnh

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
.
import plotly.offline as py
import plotly.figure_factory as ff
import pandas as pd

mpg = pd.read_table('https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/mpg_2017.txt')
eight_cyl = mpg[mpg['cyl'] == 8]

print(eight_cyl[eight_cyl['displ'] == 7.0])

fig = ff.create_facet_grid(
  mpg,
  x='displ',
  y='cty',
  facet_col='cyl',
  text=mpg['trans']
)

py.plot(fig)

Nhìn vào dữ liệu, Chevrolet Corvette 8 xi lanh có hộp số tay (m6):

manufacturer   model displ year cyl    trans drv cty hwy fl 
  chevrolet corvette  7.0 2008  8  manual(m6)  r  15  24 p

nhưng mẹo công cụ di chuột hiển thị dưới dạng tự động (s6), xem ảnh.

Làm cách nào để ánh xạ chính xác dữ liệu của tôi tới các điểm đánh dấu?

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây