0 Ánh xạ dữ liệu vào hoverData tùy chỉnh

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM
.
import plotly.offline as py
import plotly.figure_factory as ff
import pandas as pd

mpg = pd.read_table('https://raw.githubusercontent.com/plotly/datasets/master/mpg_2017.txt')
eight_cyl = mpg[mpg['cyl'] == 8]

print(eight_cyl[eight_cyl['displ'] == 7.0])

fig = ff.create_facet_grid(
  mpg,
  x='displ',
  y='cty',
  facet_col='cyl',
  text=mpg['trans']
)

py.plot(fig)

Nhìn vào dữ liệu, Chevrolet Corvette 8 xi lanh có hộp số tay (m6):

manufacturer   model displ year cyl    trans drv cty hwy fl 
  chevrolet corvette  7.0 2008  8  manual(m6)  r  15  24 p

nhưng mẹo công cụ di chuột hiển thị dưới dạng tự động (s6), xem ảnh.

nguồn đặt đây