1 Câu hỏi: Làm cách nào để ghi dữ liệu vào bảng excel trong hàng mới cho mỗi phiên bản vòng lặp mà không thay thế dữ liệu trước đó.

câu hỏi được tạo ra tại Tue, Apr 30, 2019 12:00 AM

tôi đang cố gắng ghi dữ liệu từ bảng web vào bảng excel và có thể ghi dữ liệu lên excel, nhưng đối với trường hợp thứ hai của vòng lặp, nó sẽ ghi đè dữ liệu hoặc không ghi dữ liệu, Yêu cầu của tôi là ghi dữ liệu vào excel hàng mới cho mọi phiên bản mới của vòng lặp for và không ghi đè .. có khả thi không ..? bất kỳ trợ giúp sẽ được đánh giá cao .. cảm ơn trước

Dữ liệu

đang ghi vào excel nhưng cần trợ giúp gần reader.setCellData ​​p>

public class DataScraper {

 public static void main(String[] args) throws InterruptedException {


  WebDriver driver = new ChromeDriver();
  driver.manage().window().maximize();
  driver.manage().timeouts().implicitlyWait(40, TimeUnit.SECONDS);
  driver.get("https://etrain.info/in?PAGE=LIST--RAJ-TRAINS--1");

  //*[@id="lowerdata"]/table/tbody/tr[1]/td/table/tbody/tr[5]/td[1]/a
  //*[@id="lowerdata"]/table/tbody/tr[1]/td/table/tbody/tr[6]/td[1]/a
  //*[@id="lowerdata"]/table/tbody/tr[1]/td/table/tbody/tr[29]/td[1]/a


  String beforeXpath_TrainNoRow = "//td[@id='content']//tr[";
  String afterXpath_TrainNoRow = "]//td[1]";

  //div[@id='sublowerdata']//tr[3]//td[1]
  //div[@id='sublowerdata']//tr[11]//td[1]

  String beforeXpath_No = "//div[@id='sublowerdata']//tr[";
  String afterXpath_No = "]//td[1]";  //int rowCount = TrainList.size();

  Xls_Reader reader = new Xls_Reader("C:\\Selenium_Automation\\Projects\\DataDriven_FW\\src\\com\\testdata\\TrainSchedule.xlsx");

  if(!reader.isSheetExist("Rajdhani")) {
    reader.addSheet("Rajdhani");
    reader.addColumn("Rajdhani", "IslNo");
    //reader.addColumn("TrainSearch", "TrainName");


  }

  for(int i = 5; i<= 30; i++) {
    String actualXpath_TrainNoRow = beforeXpath_TrainNoRow + i + afterXpath_TrainNoRow ;
    WebElement TrainNo = driver.findElement(By.xpath(actualXpath_TrainNoRow));
    TrainNo.click();
    Thread.sleep(5000);

    List<WebElement> rows = driver.findElements(By.xpath("//table[@id='schtbl']//tr"));
    System.out.println("total rows is "+ rows.size());

    int rowCount = rows.size();

    for(int j = 3; j<= rowCount - 1; j++) {

      String actualXpath_No = beforeXpath_No + j + afterXpath_No ;
      String SrNo = driver.findElement(By.xpath(actualXpath_No)).getText();
      int islNo = Integer.parseInt(SrNo);
      System.out.println(islNo);

      reader.setCellData("Rajdhani", "IslNo", j, SrNo);

    }

    driver.navigate().back();
    driver.navigate().refresh();

  }

  //table[@id='schtbl']//tr -- table rows inner

}

}

setCellData Phương thức từ XlsReader

public boolean setCellData(String sheetName,String colName,int rowNum, 
String data){
    try{
    fis = new FileInputStream(path); 
    workbook = new XSSFWorkbook(fis);

    if(rowNum<=0)
      return false;

    int index = workbook.getSheetIndex(sheetName);
    int colNum=-1;
    if(index==-1)
      return false;


    sheet = workbook.getSheetAt(index);


    row=sheet.getRow(0);
    for(int i=0;i<row.getLastCellNum();i++){
      //System.out.println(row.getCell(i).getStringCellValue().trim());
      if(row.getCell(i).getStringCellValue().trim().equals(colName))
        colNum=i;
    }
    if(colNum==-1)
      return false;

    sheet.autoSizeColumn(colNum); 
    row = sheet.getRow(rowNum-1);
    if (row == null)
      row = sheet.createRow(rowNum-1);

    cell = row.getCell(colNum); 
    if (cell == null)
      cell = row.createCell(colNum);

    // cell style
    //CellStyle cs = workbook.createCellStyle();
    //cs.setWrapText(true);
    //cell.setCellStyle(cs);
    cell.setCellValue(data);

    fileOut = new FileOutputStream(path);

    workbook.write(fileOut);

    fileOut.close();  

    }
    catch(Exception e){
      e.printStackTrace();
      return false;
    }
    return true;
  }
    
0
 1. Bạn có thể xác định số lượng hàng hiện có bằng sheet.getPhysicalNumberOfRows() và sử dụng số đó trong một lần lặp.
  2019-04-30 13: 55: 29Z
 2. @ deHaar bạn có thể vui lòng viết thêm một số mã bằng cách tham khảo ở trên
  2019-04-30 14: 02: 25Z
 3. tham chiếu trên khá toàn diện ... Bất cứ khi nào bạn phải tạo một hàng mới, bạn có thể sử dụng một cái gì đó như XSSFRow row = sheet.createRow(sheet.getPhysicalNumberOfRows()); vì số vật lý của hàng là số lượng những cái đã tồn tại trong trang tính đó và nó có giá trị tương tự với List.size() hoặc độ dài của một mảng, nó cung cấp cho bạn chỉ mục nhỏ nhất chưa tồn tại .
  2019-04-30 14: 07: 19Z
 4. nhận đầu ra trên bàn điều khiển, nhưng, ví dụ thứ hai của vòng lặp thứ nhất không ghi dữ liệu vào bảng excel ..
  2019-05-01 05: 03: 36Z
 5. Cách vượt qua số lượng hàng được viết trong setcellvalue và lặp lại
  2019-05-01 17: 12: 15Z
1 Đáp án                              1                         

Hey Không chắc chắn những gì bạn đang cố gắng đạt được trong tập lệnh này, nhưng đây là tập lệnh được cập nhật. Vui lòng cập nhật đường dẫn trình điều khiển chrome và đường dẫn tệp excel theo mã bên dưới. FYI: xpath có thể được viết ở chế độ hiệu quả nhưng không chạm vào chúng trong bài viết này.

import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.List;
import java.util.concurrent.TimeUnit;

import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFRow;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFSheet;
import org.apache.poi.xssf.usermodel.XSSFWorkbook;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.JavascriptExecutor;
import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.WebElement;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

public class TrainDeatils {

  public static void main(String[] args) throws InterruptedException, IOException {
    System.setProperty("webdriver.chrome.driver", "XXXchromedriver path goes here XXX");
    WebDriver driver = new ChromeDriver();
    driver.manage().window().maximize();
    driver.manage().timeouts().implicitlyWait(40, TimeUnit.SECONDS);
    driver.get("https://etrain.info/in?PAGE=LIST--RAJ-TRAINS--1");

    String beforeXpath_TrainNoRow = "//td[@id='content']//tr[";
    String afterXpath_TrainNoRow = "]//td[1]";
    String beforeXpath_No = "//div[@id='sublowerdata']//tr[";
    String afterXpath_No = "]//td[1]";

    XSSFWorkbook workbook = new XSSFWorkbook();
    XSSFSheet spreadsheet = workbook.createSheet( "Rajdhani");
    XSSFRow header;
    header = spreadsheet.createRow(0);
    header.createCell(0).setCellValue("Rajdhani");
    header.createCell(1).setCellValue("IslNo");
    int rowNumber = 1;
    for(int i = 5; i<= 7; i++) {
      Thread.sleep(1000);
      String actualXpath_TrainNoRow = beforeXpath_TrainNoRow + i + afterXpath_TrainNoRow ;
      WebElement TrainNo = driver.findElement(By.xpath(actualXpath_TrainNoRow));
      TrainNo.click();
      Thread.sleep(5000);

      List<WebElement> rows = driver.findElements(By.xpath("//table[@id='schtbl']//tr"));
      System.out.println("total rows is "+ rows.size());

      int rowCount = rows.size();

      for(int j = 3; j<= rowCount - 1; j++) {
        rowNumber = rowNumber+1;
        XSSFRow currentRow = spreadsheet.createRow(rowNumber);
        String actualXpath_No = beforeXpath_No + j + afterXpath_No ;
        String SrNo = driver.findElement(By.xpath(actualXpath_No)).getText();
        int islNo = Integer.parseInt(SrNo);
        System.out.println(islNo);
        currentRow.createCell(0).setCellValue(j);
        currentRow.createCell(1).setCellValue(SrNo);
      }

      driver.navigate().back();
      driver.navigate().refresh();

    }
    FileOutputStream out = new FileOutputStream(new File("XXXexcel file path goes hereXXX\\TrainDetails.xlsx"));

    workbook.write(out);
    out.close();
    driver.close();  }

}
    
1
2019-05-02 01: 50: 39Z
nguồn đặt đây