1 Câu hỏi: Hợp nhất hai cột kết quả MySQL trong đó một cột hoặc cột kia sẽ không rỗng

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi muốn hợp nhất các kết quả trong cột A và cột B trong một cột, trừ các NULL, nơi tôi còn lại với các kết quả trong cột A + B. Tôi có thể đảm bảo rằng A hoặc B có chứa NULL.

Tôi nghĩ rằng tôi có thể thực hiện điều này với một cái gì đó như:

SELECT IFNULL(Table1.A, Table2.B) FROM `Table1`
  LEFT JOIN `Table2` ON
    *SOME ARBITRARY CONDITION*;

Hình ảnh về kết quả mà tôi đang cố gắng để hiển thị:

 nhập mô tả hình ảnh tại đây

    
1
  1. Và mã của bạn tạo ra cái gì?
    2019-05-08 18: 43: 32Z
  2. @ GordonLinoff Tôi đã nhận được một lỗi cú pháp tin hay không, cho rằng truy vấn thực tế của tôi không chính xác vào thời điểm này. Tôi nghĩ rằng AS có thể đã giúp hoặc nhận cho tôi một lỗi khác.
    2019-05-09 13: 55: 00Z
nguồn đặt đây