52 Câu hỏi: Tạo GUID / UUID trong JavaScript?

câu hỏi được tạo ra tại Fri, Dec 26, 2014 12:00 AM

Tôi đang cố gắng tạo các số nhận dạng duy nhất trên toàn cầu trong JavaScript. Tôi không chắc chắn những thói quen nào có sẵn trên tất cả các trình duyệt, mức độ "ngẫu nhiên" và tạo mầm của trình tạo số ngẫu nhiên tích hợp, v.v.

GUID /UUID phải có ít nhất 32 ký tự và phải ở trong phạm vi ASCII để tránh rắc rối khi chuyển chúng xung quanh.

    
3706
  1. GUID khi được lặp lại dưới dạng chuỗi có ít nhất 36 và không quá 38 ký tự và khớp với mẫu ^ \{? [a-zA-Z0-9] {36}? \} $Và do đó luôn luôn là ascii.
    2008-09-19 20: 35: 06Z
  2. . html "rel =" nofollow noreferrer "> davidbau.com/archives/2010/01/30/trên Tôi đã viết lên một cách tiếp cận hơi khác để tạo UUID tại blog.cozi.com/tech/2010/04/generating-uuids-in-javascript.html
nguồn đặt đây
Những câu hỏi khác