0 Không thể tải xuống hình ảnh docker phía sau proxy tại máy tính để bàn windows

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi vừa cài đặt docker trên windows 10. Khi tôi cố gắng kéo hình ảnh hello-world tôi gặp lỗi:

  

Phản hồi lỗi từ daemon: Nhận https://registry-1.docker.io/v2/:   Yêu cầu xác thực proxy (... yêu cầu ủy quyền   để thực hiện yêu cầu. Truy cập vào bộ lọc Web Proxy bị từ chối. )

Proxy được đặt cho cả http và https.

Rõ ràng, dịch vụ không có quyền bỏ qua xác thực proxy, vì đang chạy với tài khoản Dịch vụ cục bộ.

Bắt đầu dịch vụ bằng tài khoản quản trị của tôi sẽ phá vỡ ứng dụng khách. Tất cả các lệnh trả về lỗi:

  Lỗi

​​trong khi kết nối: Đăng   

nguồn đặt đây