0 Câu hỏi: Cách xem Lược đồ DynamoDB bằng bộ công cụ AWS cho VS2017

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 1, 2019 12:00 AM

Tôi khá mới trong việc sử dụng DynamoDb và cố gắng truy cập DB Schema để xem các kết nối giữa các bảng và thực hiện một số tác vụ trên lược đồ đó. Có cách nào để xem Lược đồ DynamoDB bằng Bộ công cụ AWS cho VS2017 không?

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây