0 Câu hỏi: Làm thế nào để tự động thay đổi tiêu đề trong ng-smart-bảng?

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi cần thay đổi tên cột hoặc tiêu đề trong bảng ng-smart-bảng, theo động hoặc sau một số sự kiện.

Tôi sử dụng Cài đặt bảng để xác định các cột trường, như:

 this.tableSettings3 = {
  defaultStyle: false,
  actions: false,
  hideSubHeader: true,
  {"the_geom":{"title":"the_geom"}, "namecol":{"title":"col1"}}
};

Tôi tải lại dữ liệu bằng

 this.dataSource3.load(res);
 this.dataSource3.refresh();

Nhưng ngay cả khi tôi thay đổi cột cài đặt bảng trước khi tải và làm mới, nó dường như không thay đổi trong bảng.

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây