0 Câu hỏi: Liên kết tài liệu đối số chức năng với tập dữ liệu gói

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang ghi lại chức năng gói bằng cách sử dụng roxygen. Một đối số dataset được giải thích với một mô tả ngắn trong chức năng, như

@params dataset is a dataframe to be processed. 

Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn, dataset là gì, tôi muốn chuyển hướng người dùng đến tài liệu của example_dataset được ghi lại trong tập lệnh data.R của gói của tôi.

Đối với các chức năng thông thường, tôi có thể làm như vậy trước \link{other_function}. Tuy nhiên, đối với tập dữ liệu, rõ ràng \link{"example_dataset"} không hoạt động ngoài hộp:

help(my_function)

và theo liên kết đến example_dataset trong thông báo:

No help found for topic "example_sample_annotation" in any package.

Có cách nào để liên kết trang trợ giúp của my_function với example_dataset không?

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây