0 Câu hỏi: SQL Server 2017 Lỗi sao chép Oracle 12C 21613

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Lỗi máy chủ SQL 21613 khi cố gắng thêm một ấn phẩm trong Máy chủ SQL từ cơ sở dữ liệu Oracle 12c .

Đầu ra từ:

select COUNT(1),source_version from msdb.dbo.sysdatatypemappings where source_dbms='oracle' group by source_version order by 2 desc

chỉ hiển thị phiên bản nguồn 8,9,10 và 11.

Tôi đã tìm thấy trong một lệnh gọi khác để thực thi 2 lệnh sau, nhưng các quy trình được lưu trữ không tồn tại trong SQL Server 2017. Tôi nghĩ rằng chúng tồn tại vào năm 2012 và 2014.

exec sys.sp_MSrepl_ORAdatatypes 'Oracle', '12'

exec sys.sp_MSrepl_ORA_MSSQL_datatypemappings @source_dbms = N'ORACLE', @source_version = '12', @destination_dbms = N'MSSQLServer'
    
- 1
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây