0 Câu hỏi: Chuyển hướng HTTP sang nhựa HTTPS

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi có một ứng dụng web được lưu trữ trên máy chủ nhựa. Tôi muốn chuyển hướng yêu cầu http sang https. Tôi đã kiểm tra tài liệu và viết mã trong web.xml.

<resin:Redirect regexp="^/login" target="https://hostname/login">
    <resin:IfSecure value="false"/>
</resin:Redirect>

và điều này hoạt động tốt.

Nhưng tôi cũng muốn lấy tên máy chủ từ http để sử dụng tương tự trong mục tiêu giống như (ví dụ: để giữ cho tên máy chủ động)

<resin:Redirect regexp="http://[^/]+/login" target="https://$1/login">
    <resin:IfSecure value="false"/>
</resin:Redirect>

nhưng điều này không hoạt động?

Hy vọng ai có thể giúp tôi! Cảm ơn bạn!

    
0
  1. 2019-05-09 20: 24: 05Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây