0 Câu hỏi: Điều gì xảy ra khi Truy cập dữ liệu của ứng dụng FB hết hạn

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Chúng tôi có một ứng dụng FB, đã được phê duyệt với phạm vi trang_messaging. Mã thông báo truy cập đang hoạt động và cho biết Không bao giờ hết hạn. Tuy nhiên, có một Quyền truy cập dữ liệu, sẽ hết hạn sau khoảng 3 tháng.

Phần truy cập dữ liệu của mã thông báo ứng dụng FB là gì? Loại truy cập nào chúng ta sẽ mất khi hết hạn?

Bất kỳ trợ giúp sẽ được nhiều đánh giá cao !!

    
- 1
  1. 2019-05-09 06: 38: 20Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây