0 Câu hỏi: VAST: AdError 1012: Không thể yêu cầu quảng cáo từ máy chủ do lỗi mạng

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang gặp lỗi khi kiểm tra VAST bằng cách sử dụng PHP-Vast như "Lỗi quảng cáo: AdError 1012: Không thể yêu cầu quảng cáo từ máy chủ do lỗi mạng." trong trang web thử nghiệm: https://developers.google.com/interactive-media-ads/docs/sdks/html5/vastinspector

Kết quả tạo XML:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<VAST version="2.0">
  <Ad id="MyAdsVast">
    <InLine>
      <AdSystem>
        <![CDATA[Ad Myads Vast]]>
      </AdSystem>
      <AdTitle>
        <![CDATA[MyAds Video Vast]]>
      </AdTitle>
      <Impression id="imp1">
        <![CDATA[http://example.com]]>
      </Impression>
      <Creatives>
        <Creative>
          <Linear>
            <Duration>00:00:18</Duration>
            <VideoClicks>
              <ClickThrough>
                <![CDATA[https://example.com/]]>
              </ClickThrough>
              <ClickTracking>
                <![CDATA[https://example.com/]]>
              </ClickTracking>
              <CustomClick>
                <![CDATA[https://example.com/]]>
              </CustomClick>
            </VideoClicks>
            <TrackingEvents>
              <Tracking event="start">
                <![CDATA[https://example.com/]]>
              </Tracking>
              <Tracking event="pause">
                <![CDATA[https://example.com/]]>
              </Tracking>
            </TrackingEvents>
            <MediaFiles>
              <MediaFile delivery="progressive" type="video/mp4" height="100" width="100" bitrate="2500">
                <![CDATA[https://example.com/MyAds_Video1.mp4]]>
              </MediaFile>
            </MediaFiles>
          </Linear>
        </Creative>
      </Creatives>
    </InLine>
  </Ad>
</VAST>

và sau đó tôi sẽ tạo crossdomain.xml trong máy chủ gốc (public_html)

<?xml version="1.0"?>
<cross-domain-policy>
  <allow-access-from domain="*" secure="false" />
</cross-domain-policy>

tất cả mã của nó hoạt động tốt. Vui lòng cho tôi lời khuyên. cảm ơn

    
0
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây