0 Câu hỏi: Cách tiêu chuẩn hóa để triển khai ứng dụng khách API đầy đủ trong F # là gì? [đóng cửa]

câu hỏi được tạo ra tại Wed, May 8, 2019 12:00 AM

Tôi đang suy nghĩ về việc tạo một số ứng dụng khách REST Api trong F #, nhưng tôi không chắc đâu là cách "chuẩn hóa" nhất /cách phổ biến /thực hành rộng rãi để đạt được điều đó.

0
  1. Tôi nghĩ rằng "gói tiêu chuẩn" nhất để sử dụng là ASP.NET (Core). Tôi sử dụng Red dựa trên ASP.NET Core, nhưng tôi cũng là tác giả của nó
    2019-05-09 12: 58: 50Z
  2. @ MalteR Tôi đã suy nghĩ nhiều hơn về phần máy khách với HttpClient hoặc một giải pháp phù hợp hơn F #, nếu có.
    2019-05-09 13: 06: 19Z
  3. Có lẽ Http.fs sau đó ?
    2019-05-12 11: 40: 03Z
0 Câu trả lời                              0                         
nguồn đặt đây