Pytania oznaczone [setstate]

0 głosów
1 odpowiedzi
Kliknięcie przycisku nie działa - React
Używam komponentu o nazwie „Modal”, który chcę uczynić globalnym, aby móc go używać w dowolnym innym komponencie. Modal będzie używany we wszyst...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak wywołać setState dla SharedPreferences wewnątrz BlocBuildera bez uzyskania nieskończonej pętli?
Mam StatefulWidget, który musi pobrać zmienną konta użytkownika zapisaną w SharePreferences, aby wyświetlić wszystkie jej dane w formularzach wy...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Wywołaj setState wewnątrz funkcji wewnątrz funkcji
Próbuję zadzwonić pod setState wewnątrz funkcji wewnątrz funkcji. Oto moja funkcja. //iohook Idle Functions. setIdleTimeout = (millis) =&g...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wypchnąć tablicę do stanu kilkakrotnie w reakcji na macierzysty SetState?
Chciałbym wypchnąć kilka tablic do tego samego stanu (tablicy) jak poniżej. constructor(props){ super(props); this.state = { itemsArray1:...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
W jaki sposób mogę odznaczyć aktywną klasę na każdym komponencie potomnym, ustawiając ją na aktywną dla klikniętego dziecka
Usiłuję ustawić aktywną klasę na komponencie potomnym B, wyłączając aktywną klasę komponentu potomnego A, gdy klikam B. Do tej pory próbowałe...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Implementacja wywołań API zagnieżdżonego pobierania z setInterval dla pulpitu nawigacyjnego: fetch () + React + Typesctipt
Próbuję wyświetlić stronę panelu kontrolnego z tabelą reakcji. Chcę, aby tabela była odświeżana co 2 sekundy. Ponadto mam dwa wywołania api pobi...
spytał 8 miesięcy temu
2 głosów
1 odpowiedzi
Jak wywołać setState z danymi z rekwizytów? Reaguj na Native
Mam komponent Home, który jest wywoływany po wejściu użytkownika. Na tym ekranie są pewne dane, aw nagłówku mam przycisk z ikoną, który wysyła u...
0 głosów
0 odpowiedzi
metoda klasy wywoływana przez sklonowane dziecko nie wyzwala setState () na przeładowanie strony
Mam komponent opakowania, który udostępnia formularze jako dzieci. Opakowanie klonuje elementy potomne i przekazuje swoje metody jako rekwizyty...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak ustawić stan, ciągle otrzymuj TypeError: Nie można odczytać właściwości „setState” z undefined
Próbuję ustawić stan z danymi powracającymi z osi get.But nadal otrzymuję ten błąd TypeError: Nie można odczytać właściwości „setState” z undefi...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Jak zresetować komponent ojcowski onclick
Robię menu z podmenu React. Kliknięcie menu głównego (przykład: CRM) powoduje utworzenie podmenu (Przykład Hijo: Argumentarios), ale po kliknięc...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
Jak mogę ustawić stan tylko wtedy, gdy jest jakiś warunek?
Mam pewien procent w widoku tekstu, który się zmienia, ale nie może być większy niż 100%. Używam funkcji z setstate i chcę, aby procent w widoku...
spytał 8 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
React Native TextInput migotanie na setState
Buduję komponent wprowadzania waluty przy użyciu React Native TextInput. Podczas pisania użytkownik musi mieć zawsze taki format tekstu: $ +...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Jak wyłączyć tylko wybrany przycisk naKliknij wewnątrz funkcji .map () jS REACT
Mam zakupy w aplikacji REACT js. Im wyświetla wszystkie produkty za pomocą funkcji .map (), a także wyświetla przycisk „DODAJ DO KOSZYKA” prze...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
Ustaw stan podczas testowania składnika funkcjonalnego za pomocą haka useState ()
Kiedy testowałem składnik klasy za pomocą enzymu, mogłem zrobić wrapper.setState({}), aby ustawić stan. Jak mogę zrobić to samo teraz, gdy testu...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Reaguj klucz obiektu setState za pomocą celu zdarzenia warunkowego
Mam problem z ustawieniem kluczy obiektu w stanie. Tak więc poniżej kod to formularz z tytułem, treścią, miastem i krajem. Z wartością podaną pr...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Reaguj klucz obiektu setState za pomocą celu zdarzenia warunkowego
Mam problem z ustawieniem kluczy obiektu w stanie. Tak więc poniżej kod to formularz z tytułem, treścią, miastem i krajem. Z wartością podaną pr...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Jak ustawić stan za pomocą operatorów rozprzestrzeniania, gdy używasz zmiennych dla kluczy?
Mam pewien stan, taki jak: this.state = { receipts: { qwer12r: {color: 'red', size: '20'} qas123e: {color: 'green', siz...
spytał 9 miesięcy temu
0 głosów
3 odpowiedzi
Jak ustawić stan za pomocą operatorów rozprzestrzeniania, gdy używasz zmiennych dla kluczy?
Mam pewien stan, taki jak: this.state = { receipts: { qwer12r: {color: 'red', size: '20'} qas123e: {color: 'green', siz...
spytał 9 miesięcy temu
3 głosów
1 odpowiedzi
nie można ustawićState w instrukcji if
Próbuje zaktualizować stan reakcji w instrukcji if. Gdy migawka zwraca wartość true - > przełączyć stan z true na false. Gdy migawka zwrac...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
React Nicker Picker nie aktualizuje stanu
Tworzę natywną aplikację reagującą. w tym używam selektora, aby wybrać element i zaktualizować stan. M problem polega na tym, że selektor nie ak...
spytał 10 miesięcy temu
0 głosów
0 odpowiedzi
Reakcja Funkcjonalny stan i różnica między obiektami
sKorzystanie z kursu React Mam do czynienia z dziwną sytuacją usunięcia obiektu ze stanu. Autor kursu użył niefunkcjonalnej aktualizacji stanu,...
spytał 10 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
Przekazywanie zmiennej do ustawiania stanu
Jestem nowy w reagowaniu. W moim programie użytkownik jest proszony o kliknięcie przycisku, a zgodnie z tym przyciskiem stan jest zmieniany....
spytał 10 miesięcy temu
0 głosów
1 odpowiedzi
setState nie jest trwały
Próbuję utworzyć sidemenu, które ma zwijalne opcje. Poniżej znajduje się mój kod: export default class CRSideMenu extends React.Component {...
spytał 9 miesięcy temu
1 głosów
1 odpowiedzi
reagować-rodzimych. Referencyjna wartość błędu nie jest zdefiniowana
Mam problem z ustawieniem stanu w natywnej reakcji. Mogę konsoli.log wartość dobrze, ale kiedy wywołam setState () otrzymuję błąd odniesienia „t...
spytał 10 miesięcy temu
0 głosów
2 odpowiedzi
ReactJS - setState działa w dziwny sposób
Próbuję dodać rzeczy do listy w postaci tablicy stanów. Jednak z moim obecnym kodem pierwszy element nie dodaje się poprawnie. export default...
spytał 10 miesięcy temu