1 Pytanie: Cucumber DataTable Error - io.cucumber.datatable.UndefinedDataTableTypeException: Nie można przekonwertować DataTable na cucumber.api.DataTable

pytanie utworzone w Tue, Apr 9, 2019 12:00 AM

Próbuję uruchomić scenariusz z ogórkiem /selenium /java /intelliJ, ale pojawia się błąd dotyczący tabeli DataTable w jednym z kroków. DataTable działała poprawnie i konwertowała argumenty dla kroku poprawnie, zanim zacząłem używać testera i zmieniłem niektóre rzeczy, ale nie mogę go uruchomić.

To jest błąd:

cucumber.runtime.CucumberException: Could not convert arguments for step [^I enter the following login details:$] defined at 'Steps.MaStepdefs.iEnterTheFollowingLoginDetails(DataTable) in file:/C:/Users/Kristian.Senior/Desktop/CukesReporting/target/test-classes/'.
It appears you did not register a data table type. The details are in the stacktrace below.
  at cucumber.runner.PickleStepDefinitionMatch.registerTypeInConfiguration(PickleStepDefinitionMatch.java:59)
  at cucumber.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:44)
  at cucumber.runner.TestStep.executeStep(TestStep.java:63)
  at cucumber.runner.TestStep.run(TestStep.java:49)
  at cucumber.runner.PickleStepTestStep.run(PickleStepTestStep.java:43)
  at cucumber.runner.TestCase.run(TestCase.java:45)
  at cucumber.runner.Runner.runPickle(Runner.java:40)
  at cucumber.runtime.junit.PickleRunners$NoStepDescriptions.run(PickleRunners.java:146)
  at cucumber.runtime.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:68)
  at cucumber.runtime.junit.FeatureRunner.runChild(FeatureRunner.java:23)
  at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238)
  at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63)
  at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236)
  at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53)
  at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229)
  at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309)
  at cucumber.runtime.junit.FeatureRunner.run(FeatureRunner.java:73)
  at cucumber.api.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:122)
  at cucumber.api.junit.Cucumber.runChild(Cucumber.java:64)
  at org.junit.runners.ParentRunner$3.run(ParentRunner.java:238)
  at org.junit.runners.ParentRunner$1.schedule(ParentRunner.java:63)
  at org.junit.runners.ParentRunner.runChildren(ParentRunner.java:236)
  at org.junit.runners.ParentRunner.access$000(ParentRunner.java:53)
  at org.junit.runners.ParentRunner$2.evaluate(ParentRunner.java:229)
  at cucumber.api.junit.Cucumber$1.evaluate(Cucumber.java:131)
  at org.junit.runners.ParentRunner.run(ParentRunner.java:309)
  at org.junit.runner.JUnitCore.run(JUnitCore.java:160)
  at com.intellij.junit4.JUnit4IdeaTestRunner.startRunnerWithArgs(JUnit4IdeaTestRunner.java:68)
  at com.intellij.rt.execution.junit.IdeaTestRunner$Repeater.startRunnerWithArgs(IdeaTestRunner.java:47)
  at com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter.prepareStreamsAndStart(JUnitStarter.java:242)
  at com.intellij.rt.execution.junit.JUnitStarter.main(JUnitStarter.java:70)
Caused by: io.cucumber.datatable.UndefinedDataTableTypeException: Can't convert DataTable to cucumber.api.DataTable.
Please register a DataTableType with a TableTransformer, TableEntryTransformer or TableRowTransformer for cucumber.api.DataTable.
  at io.cucumber.datatable.UndefinedDataTableTypeException.singletonNoConverterDefined(UndefinedDataTableTypeException.java:15)
  at io.cucumber.datatable.DataTableTypeRegistryTableConverter.toSingleton(DataTableTypeRegistryTableConverter.java:106)
  at io.cucumber.datatable.DataTableTypeRegistryTableConverter.convert(DataTableTypeRegistryTableConverter.java:75)
  at io.cucumber.datatable.DataTable.convert(DataTable.java:362)
  at io.cucumber.stepexpression.StepExpressionFactory$3.transform(StepExpressionFactory.java:73)
  at io.cucumber.stepexpression.DataTableArgument.getValue(DataTableArgument.java:19)
  at cucumber.runner.PickleStepDefinitionMatch.runStep(PickleStepDefinitionMatch.java:41)
  ... 29 more

Oto mój scenariusz:

Feature: LoginFeature
 This deals with logging in

 Scenario: Log in with correct username

  Given I navigate to the login page
  And I enter the following login details:
   | username | password |
   | cukey  | passwoid |
  And I click the login button
  Then I should land on the newest page

Oto moje definicje kroków:

package Steps;

import Base.BaseUtil;
import Pages.LoginPageObjeks;
import cucumber.api.DataTable;
import cucumber.api.PendingException;
import cucumber.api.java.en.And;
import cucumber.api.java.en.Given;
import cucumber.api.java.en.Then;
import io.github.bonigarcia.wdm.WebDriverManager;
import org.junit.Assert;
import org.openqa.selenium.By;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;


public class MaStepdefs extends BaseUtil {
  private BaseUtil base;

  public MaStepdefs(BaseUtil base) {
    this.base = base;
  }

  @And("^I click the login button$")
  public void iClickTheLoginButton() throws Throwable {
    LoginPageObjeks page = new LoginPageObjeks(base.Driver);
    page.ClickLogin();

  }

  @Given("^I navigate to the login page$")
  public void iNavigateToTheLoginPage() throws Throwable {

    base.Driver.navigate().to("http://www.executeautomation.com/demosite/Login.html");

  }

  @And("^I enter the following login details:$")
  public void iEnterTheFollowingLoginDetails(DataTable table) throws Throwable {

    List<User> users = new ArrayList<User>();

    users = table.asList(User.class);

    LoginPageObjeks page = new LoginPageObjeks(base.Driver);

    for (User user : users) {
      page.Login(user.username, user.password);

      //base.Driver.findElement(By.name("UserName")).sendKeys(user.username);
      //base.Driver.findElement(By.name("Password")).sendKeys(user.password);

      Thread.sleep(2000);


    }
  }
    @Then("^I should land on the newest page$")
    public void iShouldLandOnTheNewestPage () throws Throwable {
      Assert.assertEquals("It's not displayed", base.Driver.findElement(By.id("Initial")).isDisplayed(), true);
    }  }

  class User {
    public String username;
    public String password;

    public User(String userName, String passWord) {
      username = userName;
      password = passWord;
    }
  }

Oto mój pom:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>groupId</groupId>
  <artifactId>ownCukes</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>

  <build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.5.1</version>
      </plugin>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
        <version>2.19</version>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

  <dependencies>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-java -->
    <dependency>
      <groupId>io.cucumber</groupId>
      <artifactId>cucumber-java</artifactId>
      <version>4.2.6</version>
    </dependency>

    <dependency>
      <groupId>org.seleniumhq.selenium</groupId>
      <artifactId>selenium-java</artifactId>
      <version>3.141.59</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>4.11</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>io.github.bonigarcia</groupId>
      <artifactId>webdrivermanager</artifactId>
      <version>3.2.0</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-picocontainer -->
    <dependency>
      <groupId>io.cucumber</groupId>
      <artifactId>cucumber-picocontainer</artifactId>
      <version>4.2.6</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>io.cucumber</groupId>
      <artifactId>cucumber-junit</artifactId>
      <version>4.2.6</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>io.cucumber</groupId>
      <artifactId>cucumber-junit</artifactId>
      <version>4.2.6</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
    <!-- https://mvnrepository.com/artifact/io.cucumber/cucumber-core -->

    <dependency>
      <groupId>info.cukes</groupId>
      <artifactId>cucumber-core</artifactId>
      <version>1.2.5</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>


  </dependencies>


</project>

A oto mój TestRunner:

package Runner;


import cucumber.api.CucumberOptions;
import org.junit.runner.RunWith;
import cucumber.api.junit.Cucumber;

@RunWith(Cucumber.class)
@CucumberOptions(features = {"src/test/java/features"}, glue = "Steps")

public class TestRunner {
}

Nie jestem pewien, jaki jest typ tabeli danych lub jak ją zarejestrować? Próbowałem bawić się z DataTableType i TypeRegistry, ale nie jestem ekspertem. Każda pomoc byłaby doceniana, dzięki

    
0
 1. Importem DataTable jest "import io.cucumber.datatable.DataTable;" zamiast tego, którego używasz, pochodzącego ze starej wersji ogórka, takiej jak wersja 2. U powinien spojrzeć na zależności maven i oczyścić je.
  2019-04-09 11: 33: 34Z
 2. Próbowałem tego. Dał mi nowy błąd - io.cucumber.datatable.UndefinedDataTableTypeException: Nie można przekonwertować DataTable na List < Steps.User &gt ;.
  2019-04-09 12: 56: 13Z
 3. U musisz zarejestrować typ danych w klasie, która implementuje TypeRegistryConfigurer. Logika transformacji zostanie w tym uwzględniona. docs.cucumber.io/cucumber/configuration
  2019-04-09 13: 43: 38Z
1 odpowiedzi                              1                         

Używasz przestarzałej wersji, teraz jest:

import io.cucumber.datatable.DataTable;

Zobacz CHANGELOG dla ogórka jvm, cytat:

  

[Rdzeń] Zamień DataTable na io.cucumber.datatable.DataTable (# 1248 M.P. Korstanje, Björn Rasmusson, Marit van Dijk)   Niestandardowe typy tabel danych można zdefiniować za pomocą implementacji TypeRegistryConfigurer.

Jest nieco inny sposób korzystania z niego, na przykład:

Przykładowy krok korniszona:

And I update ADDRESS tab data in building form
 | Input     | Value    |
 | Building name | New name   |
 | Ref      | Some ref   |

Implementacja kroku:

@And("^some test step$")
public void someTestStep(DataTable table)
{
  List<List<String>> data = table.asLists(String.class);
  String buildingName = data.get(1).get(1);
  String reference = data.get(2).get(1);
}
    
2
2019-04-09 13: 24: 03Z
 1. Właściwe podziękowania. Czy mógłbyś mi pokazać przykład, w jaki sposób naprawię powyższą definicję kroku? za wprowadzenie danych logowania?
  2019-04-09 13: 44: 36Z
 2. Wypróbowałem nowy format, ale zatrzymuje on wiersz 'for (User user: users)' poniżej
  2019-04-09 13: 46: 47Z
 3. Prawdopodobnie dlatego, że zamieściłem przykład listy ciągów, a nie użytkowników, tak jak w swoim pytaniu.
  2019-04-09 14: 00: 36Z
 4. Nie Zmieniłem go na użytkownika, ale nadal nie mam szczęścia
  2019-04-09 14: 02: 03Z
 5. Spróbuj utworzyć użytkownika „ręcznie” w oparciu o zmienne pobrane z tabeli, tak jak ja, jako ciągi, i użyj tych dwóch pobranych ciągów do utworzenia użytkownika i wstaw do listy użytkowników. Mówienie, że się łamie (dla użytkownika: użytkownicy) nie ma sensu, jeśli wszędzie używasz poprawnych typów. Możesz wkleić swój kod teraz na pastebin i sprawdzę go.
  2019-04-09 14: 09: 30Z
źródło umieszczone tutaj