2 Pytanie: aktualizowanie wartości za pomocą firebase

pytanie utworzone w Tue, Apr 9, 2019 12:00 AM

Mam refbase ref i chcę zaktualizować ref z bazy firebase, ale moja aplikacja ulega awarii, gdy tylko spróbuję Could not cast value of type '__NSCFBoolean' (0x2106be078) to 'NSDictionary'

mój ref wygląda tak poniżej

Database.database().reference(forLastMsg: championId).child(toID).updateChildValues(withValues)
                Database.database().reference(forLastMsg: toID).child(championId).updateChildValues(withValues)

Nawet używanie setValue powoduje awarię aplikacji.

Właściwie ciągle słucham refów, które zostały zaktualizowane, więc na valueChange

for snapshot in snapshot.children {
            let receivedMessage = (snapshot as! DataSnapshot).value as!
              NSDictionary
...

źródło umieszczone tutaj